Distributor of brand
HORA Regelarmaturen in Poland.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Szanowny kliencie! Wdrożyliśmy przepisy RODO bo bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas tak samo ważne jak Państwa zadowolenie z oferowanych przez nas usług. W niniejszym dokumencie informujemy jakie dane osobowe zbieramy i jakie są zasady ich przetwarzania oraz w jaki sposób możesz się z nami skontaktować w temacie ochrony danych osobowych.

KIM JESTEŚMY I KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH


Nasza firma mieści się pod adresem:

WM Zakład Produkcyjno-Usługowy
ul. Uczniowska 33
80 - 530 Gdańsk
www.zpuwm.com.pl
wm@zpuwm.com.pl
tel (+48) 58 346-42-52
fax (+48) 58 346-49-38

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest WM Zakład Produkcyjno-Usługowy, ul. Uczniowska 33, 80 - 530 Gdańsk.

KONTAKT Z NAMI


Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować w temacie korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz do nas mail na adres wm@zpuwm.com.pl z tematem "Dane osobowe".

JAKIE DANE PRZECHOWUJEMY I SKĄD JE MAMY?


Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane dobrowolnie podczas kontaktu z nami, podpisywania umów, realizacji Twoich zamówień czy podczas spotkań biznesowych.

Dane jakie możemy przechowywać na Twój temat to między innymi:

1. imię i nazwisko / nazwa Twojej firmy
2. adres zamieszkania / korespondencyjny
3. adres e-mail
4. numer telefonu
5. adres Twojej strony internetowej
6. numer rachunku bankowego
7. historia Twojej komunikacji z nami
8. Twoje zamówienia i reklamacje
9. twoje opinie (ankiety klienckie)
10. dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA


Podstawą prawną przetwarzania danych jest: od 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwanego RODO.

Twoje Dane Osobowe przetwarzamy w celu realizacji oferowanych przez nas usług oraz wykorzystujemy do celów rozliczeniowych, obsługi oraz do kontaktowania się z Tobą w ramach obsługi klienta oraz do innych czynności związanych z działaniami w Naszej firmie (np procesu reklamacji).

W trakcie przetwarzania Twoich danych na potrzeby realizacji zadań związanych z obsługą zleceń w firmie, nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne Twoje decyzje podczas realizacji procesu zamówienia nie zapadają automatycznie oraz że nie budujemy żadnych profili osobowych. Nasza firma również nie prowadzi kamapni marketingowych przy użyciu poczty elektronicznej i nie rozsyła informacji handlowych nie zamówionych przez Ciebie.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebiea skutecznego sprzeciwu. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgodnie z prawem, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody, którą rozumie się w momencie przekazania do Nas danych do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania realizacji zleceń, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat).

ODBIORCY DANYCH


Twoje dane są u nas bezpieczne! Nie sprzedajemy, oraz nie udostępniamy ich komorecyjnie podmiotom trzecim. Niektóre z Twoich danych przekazujemy podmiotom zewnętrznym tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz w naszej firmie z uwzględnieniem, że przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Udostępnienie danych może zajść jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

TWOJE PRAWA


Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. Sa to przede wszystkim:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt. II powyżej.

W zakresie, w jakim udzieliłeś/udzieliłaś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień napisz do nas na adres e-mail o temacie „Dane osobowe” na adres: wm@zpuwm.com.pl

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.